Virtuel vandring på Amager fælled
Projektbeskrivelse, english below

Form
Projektet udspiller sig under en gåtur på Amager fælled. 18 kunstnere er inviteret til at lave interventioner på turen.
Turen er en vandring dokumenteret i en række interaktive panoramaer, der sammen udgør en film, hvor brugerne kan bevæge sig gennem landskabet og de forskellige projekter som i et computerspil.

Den enkelte kunstner kan manipulere selve panoramaet, eller indsætte links til andre medier, ligesom det også er muligt at arrangere aktioner der kan dokumenteres.


Deltagere
De inviterede kunstnere arbejder med mange forskellige medier, alle med relevans for projektet. Og det er langtfra alle der arbejder elektronisk, det er tænkt som en mulig udfordring af den elektroniske præsentationsform.

Der er taget udgangspunkt i landskabet, når jeg har tænkt at det sted, denne runde græsplæne med bålplads ligger op til den slags kunst, som hun laver.
Eller denne person kunne jeg godt tænkte mig at arbejde sammen med, det her døde træ vil vedkommende måske kunne arbejde med.
Her kan han køre sin bil ind.
Her kan han sige bip.

Implikationer
Projektet udvkikles i Apples Quicktime virtual reallity, en standard for interaktive medier.
En af implikationerne ved mediet er at den der ser filmen selv kan styre blikkets bevægelse udover landskabet.
I og med at filmen har et stærkt interaktivt elemnt, bevæger den sig på grænsen til at være computerspil. Vigtige referencer for Virtuel vandring på Amager fælled har været adventurespil som Myst-serien.

Filmen får desuden en labyrintisk kvalitet, et klassisk tema også i computerspil. Antallet af panoramaer vil kunne understrege denne kvalitet, men det er de inviterede kunstnere der afgør hvor meget det kommer til at betyde.

Med afsæt i et konkret sted peges der på hvordan stedet kan manipuleres eller revolutioneres. Der peges på et mulighedsrum hvor fiktion og virkelighed blandes.


Gåturen
Gåturen er traditionelt blevet brugt som en immatriel kunstform, eller situationistisk urbanisme. Det er en form der beskæftiger sig med det miljø vi beskæftiger os i til dagligt istedet for kunstinstitutiones abstrakte rum.
Gåturen er en bevægelse over bygrænsen, væk fra eller bare henimod et mindre kontrolleret sted. Vandringen kan være en måde at kommunikere på, man taler sammen på en anden måde mens man går. Med og uden mål.

Jon Paludan, 2002

Virtual Walking Tour on Amager Common
Project description

Form
The project takes place on a walking tour on Amager Fælled/Common. 18 artists were asked to create interventions throughout the walk. The walking tour is documented through a series of interactive panoramas which come together in a film, in which the user can move through the landscape and manipulate with the different projects, much like a computer game.

The individual artists have the possibility to manipulate the actual panorama, and to insert links to other media. As well as that, they have the opportunity of arranging actions which can be documented for the project.


Participants
The participating artists work with many different media, all relevant to the project. The fact that far from all of them work with electronic tools is meant as a possible challenge to the electronic form of presentation.

My basis for choosing the artists for the project has been the landscape. For instance, ‘this round lawn with a place for a bonfire is compatible with the kind of art that she does’, or ‘I would like to work with this particular person, he or she may be able to do something with this dead tree.’
Here is a place for him to drive up his car.
Here is a place for him to go “beep”.


Implications
The project is developed in Apples QuickTime Virtual Reality, a standard for interactive media.
One of the implications provided by the medium, is that the user has the ability to control his direction of view over the landscape.
The fact that the film has a highly interactive element means that it is on the verge of being a computer game. Adventure games like the Myst series are important references to Virtual Walking Tour on Amager Common.

The film has a labyrinthine quality to it, also a classical theme in computer games. The number of panoramas may work to accentuate this quality, it is, however, the participating artists who decide to what degree that will be the case.
Starting from a particular place, it is suggested how the place can be manipulated or revolutionized. A space of opportunity, where fiction and reality blend, is suggested.

The walk
Walking has traditionally been used as an immaterial art form, or as situationistic urbanism. It is an art form that deals with the environment that surrounds us on a daily basis, as oppose to the abstract space of the institution of art. The walk is a movement beyond the city limit, away from it or maybe just towards a place less controlled. Walking can be a form of communication, you communicate in a different way when you walk. With or without a goal.


Jon Paludan, 2002